Το ΔΡΑΤΤΕ αναπτύσσει ένα σύνολο δραστηριοτήτων με στόχο τη βελτίωση του Ελληνικού Τουριστικού προϊόντος, την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και την υποστήριξη των μελών του, που δραστηριοποιούνται στην αγορά του κλάδου.

Για τους λόγους αυτούς έχει ιδρύσει το Ινστιτούτο Αξιολόγησης Ποιότητας Τουριστικών Δραστηριοτήτων (Ι.Α.Π.Τ.Δ.), διοργανώνει ημερίδες και συνέδρια με θεματολογία που άπτεται των επαγγελματικών ενδιαφερόντων των μελών του και αναπτύσσει ένα σύνολο ακόμη δραστηριοτήτων για να υποστηρίξει τους ως άνω σκοπούς.

Στα πλαίσια του ΔΡΑΤΤΕ λειτουργεί το Ινστιτούτο Αξιολόγησης Ποιότητας Τουριστικών Δραστηριοτήτων (Ι.Α.Π.Τ.Δ.) με προσανατολισμό στην αγορά και έχει ως αντικείμενα την διοργάνωση συνεδρίων σε όλη την τουριστική Ελλάδα, με στόχο την αναβάθμιση των προσφερομένων τουριστικών υπηρεσιών και την λειτουργία γραφείου διασύνδεσης των ενδιαφερομένων για εργασία μελών του ΔΡΑΤΤΕ με τις επιχειρήσεις του κλάδου.